หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม แผน ข
ชื่อหลักสูตร             ภาษาไทย     : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม แผน ข             ภาษาอังกฤษ : Master of Master of Engineering Program in Engineering Management ชื่อปริญญา             ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)     : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการวิศวกรรม)                            (ชื่อย่อ )      : วศ.ม (การจัดการวิศวกรรม)             ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Master of Master of Engineering (Engineering Management)                                (ชื่อย่อ)   : M.Eng. (Engineering Management)     
 สาขาวิชาปีที่ปรับปรุงหน่วยกิตรวมปีที่ศึกษารหัสนิสิต
  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(การจัดการวิศวกรรม แผน ข) แผน ข255236252*,53*,54*