-
 
 
ภาคเรียน   ปีการศึกษา  
[ ] [   ปี() ] [ ]
[      ]รหัสวิชาชื่อวิชาCr.วิชาพื้นฐานสาขาบรรยาย, ปฏิบัติเวลา: ห้องรับลง
03627595Independent Study
 • อาจารย์สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ
 • 3-XE56
  (ภาคพิเศษ)
  890-170
  -เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา)
  01110511Managerial Economics I
 • อาจารย์ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์
 • 3-XG65
  (ภาคปกติ+พิเศษ)
  513Sun-8.30-18.00 : 5203
  3636
  01110512Managerial Economics II
 • อาจารย์จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์
 • 3-XG65513Sun-8.30-18.00 : 5202
  3636
  01110541Advanced Marketing Business Economics
 • อาจารย์นรารัก บุญญานาม
 • 3-XG65513Sun-8.30-18.00 : 5202
  3636
  -การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม(คณะวิทยาการจัดการ)
  01355501English Required by Graduate School
 • อาจารย์ศุภาภาส คำโตนด
 • 3-XJ60(2)
  XJ60(3)
  (ภาคพิเศษ)
  505-103
  01355501English Required by Graduate School
 • อาจารย์ภัสรา พงษ์สุขเวชกุล
 • 3-XJ01(1)
  (ภาคปกติ)
  800-90
  03759211Financial Management
 • อาจารย์สุนทรี เหล่าพัดจัน
 • 3-XJ60(2)
  XJ60(3)
  (ภาคพิเศษ)
  505-31
  03759211Financial Management
 • อาจารย์สุนทรี เหล่าพัดจัน
 • 3-XJ01(2)
  (ภาคปกติ)
  800-20
  03760271Accounting for Business Management
 • อาจารย์สมบูรณ์ สารพัด
 • 3-XJ01(2)
  (ภาคปกติ)
  800-30
  03770521High Performance Organization Management
 • อาจารย์อำนาจ ธีระวนิช
 • 3-XJ60(1)
  (ภาคพิเศษ)
  505Sat-9.00-12.00 : -10106
  340
  03770521Industrial Organization & Management Theory
 • อาจารย์อำนาจ ธีระวนิช
 • 3-XJ01(2)
  (ภาคปกติ)
  800-20
  03770521High Performance Organization Management
 • อาจารย์อำนาจ ธีระวนิช
 • 3-XJ01(1)
  (ภาคปกติ)
  800Sat-13.00-16.00 : -10104
  100
  03770529Strategic Management for Industry
 • อาจารย์กิติยา ทัศนะบรรจง
 • 3-XJ60(2)
  (ภาคพิเศษ)
  505Sat-9.00-12.00 : -10105
  182
  03770529Strategic Management for Industry
 • อาจารย์กิติยา ทัศนะบรรจง
 • 3-XJ01(2)
  (ภาคปกติ)
  800-70
  03770531Finance and Accounting for Industrial Management
 • อาจารย์สุนทรี เหล่าพัดจัน
 • อาจารย์สมบูรณ์ สารพัด
 • 3-XJ60(1)
  (ภาคพิเศษ)
  505Sat-13.00-16.00 : -10106
  340
  03770531Industrial Project Feasibility Studies
 • อาจารย์ฐิติมา ไชยะกุล
 • 3-XJ60(2)
  (ภาคพิเศษ)
  505Sun-13.00-16.00 : -10105
  121
  03770531Finance and Accounting for Industrial Management
 • อาจารย์สุนทรี เหล่าพัดจัน
 • อาจารย์สมบูรณ์ สารพัด
 • 3-XJ01(1)
  (ภาคปกติ)
  800-100
  03770541Production Management for Industry
 • อาจารย์ฐิติมา ไชยะกุล
 • 3-XJ60(1)
  (ภาคพิเศษ)
  505Sun-9.00-12.00 : -10106
  340
  03770541Production Management for Industry
 • อาจารย์ฐิติมา ไชยะกุล
 • 3-XJ01(1)
  (ภาคปกติ)
  800-100
  03770541Production Management for Industry
 • อาจารย์ฐิติมา ไชยะกุล
 • 3-XJ01(2)
  (ภาคปกติ)
  800-20
  03770595Independent Study
 • อาจารย์สุนทรี เหล่าพัดจัน
 • 3-XJ80(5)
  (ภาคพิเศษ)
  505-10
  03770595Independent Study
 • อาจารย์จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์
 • 3-XJ80(4)
  XJ80(5)
  (ภาคพิเศษ)
  506-20
  03770595Independent Study
 • อาจารย์ภัสรา พงษ์สุขเวชกุล
 • 3-XJ80(5)
  (ภาคพิเศษ)
  507-10
  03770595Independent Study
 • อาจารย์ฐิติมา ไชยะกุล
 • 3-XJ60(2)
  (ภาคพิเศษ)
  508-10
  03770595Independent Study
 • อาจารย์เจษฏา วงศ์แสนสุขเจริญ
 • 3-XJ60(2)
  (ภาคพิเศษ)
  509-20
  03770595Independent Study
 • อาจารย์สมบูรณ์ สารพัด
 • 3-XJ60(2)
  (ภาคพิเศษ)
  510-21
  03770595Independent Study
 • อาจารย์กิติยา ทัศนะบรรจง
 • 3-XJ60(2)
  (ภาคพิเศษ)
  511-21
  03770595Independent Study
 • อาจารย์จุมพฏ บริราช
 • 3-XJ60(2)
  (ภาคพิเศษ)
  512-10
  1 2 3 4


   


   
   
   
   
   
  ระบบสารสนเทศนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 20230 โทร 038 354 580 ต่อ 2631 โทรสาร 038 351 169
     
  รายวิชาที่เปิดรายวิชาที่เปิดสอน