-
 
 
ภาคเรียน   ปีการศึกษา  
[ ] [   ปี() ] [ ]
[      ]รหัสวิชาชื่อวิชาCr.วิชาพื้นฐานสาขาบรรยาย, ปฏิบัติเวลา: ห้องรับลง
-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา)
01101532Advanced Economics of Industrial Organization
 • อาจารย์พัฒน์ พัฒนรังสรรค์
 • 3-XG65
  (ภาคปกติ+พิเศษ)
  513Sun-9.00-17.30 : 5204
  3232
  01110511Managerial Economics I
 • อาจารย์จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์
 • 3-XG65
  (ภาคปกติ+พิเศษ)
  513Sun-9.00-17.30 : 5203
  3535
  01110512Managerial Economics II
 • อาจารย์ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์
 • 3-XG65
  (ภาคปกติ+พิเศษ)
  513Sun-9.00-17.30 : 5203
  3535
  01110532International Business Economics
 • อาจารย์จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์
 • 3-XG65
  (ภาคปกติ+พิเศษ)
  513Sun-9.00-17.30 : 5203
  2525
  01110541Advanced Marketing Business Economics
 • อาจารย์นรารัก บุญญานาม
 • 3-XG65513Sun-9.00-17.30 : 5204
  3535
  01110591Research Methods for Business Economics
 • อาจารย์พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์
 • 3-XG65
  (ภาคปกติ+พิเศษ)
  513Sun-9.00-17.30 : 5204
  3737
  01110595Independent Study
 • อาจารย์ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์
 • 3ปิดหมู่เรียนXG65
  (ภาคปกติ+พิเศษ)
  513Sat-9.00-17.30 : 5201-3
  2424
  01110597Seminar
 • อาจารย์ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์
 • 1-XG65
  (ภาคปกติ+พิเศษ)
  513Sat-9.00-17.30 : 5201-3
  3737
  01110599Thesis
 • อาจารย์ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์
 • 6-XG65
  (ภาคปกติ+พิเศษ)
  513Sat-9.00-17.30 : 5201-3
  1313
  -การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม(คณะวิทยาการจัดการ)
  01355501English Required by Graduate School
 • อาจารย์ภัสรา พงษ์สุขเวชกุล
 • 3-XJ60(2)
  XJ80(3)
  (ภาคพิเศษ)
  505-2323
  03758111Principles of Marketing
 • อาจารย์ภูวาเดช โหราเรือง
 • อาจารย์นิภา นิรุตติกุล
 • 3-XJ60(1)
  XJ60(2)
  (ภาคพิเศษ)
  505Sun-13.00-16.00 : 10105
  2031
  03758111Principles of Marketing
 • อาจารย์ภูวาเดช โหราเรือง
 • อาจารย์นิภา นิรุตติกุล
 • 3-XJ01(1)
  XJ01(2)
  (ภาคปกติ+พิเศษ)
  801W-9.00-12.00 : 10105
  66
  03759211Financial Management
 • อาจารย์สุนทรี เหล่าพัดจัน
 • อาจารย์ศิรินุช อินละคร
 • 3-XJ60(1)
  XJ60(2)
  (ภาคพิเศษ)
  505-1212
  03760271Accounting for Business Management
 • อาจารย์ประไพพิศ สวัสดิ์รัมย์
 • อาจารย์สมบูรณ์ สารพัด
 • 3-XJ60(1)
  XJ60(2)
  (ภาคพิเศษ)
  505-1010
  03770521Industrial Organization & Management Theory
 • อาจารย์อำนาจ ธีระวนิช
 • 3-XJ60(1)
  (ภาคพิเศษ)
  505Sat-9.00-12.00 : 10105
  2020
  03770521Industrial Organization & Management Theory
 • อาจารย์อำนาจ ธีระวนิช
 • 3-XJ01(1)
  (ภาคปกติ)
  800Sat-13.00-16.00 : 10105
  88
  03770522Industrial Business Environment Analysis
 • อาจารย์จุมพฏ บริราช
 • 3-XJ60(1)
  XG80(3)
  (ภาคพิเศษ)
  505Sat-13.00-16.00 : 10105
  2121
  03770522Industrial Business Environment Analysis
 • อาจารย์จุมพฏ บริราช
 • 3-XJ01(1)
  (ภาคปกติ)
  800Sat-9.00-12.00 : 10105
  88
  03770525Risk Management for Industry
 • อาจารย์สุนทรี เหล่าพัดจัน
 • 3-XJ60(2)
  (ภาคพิเศษ)
  505Sat-9.00-12.00 : 10106
  77
  03770526Industrial Organization Leadership
 • อาจารย์อำนาจ ธีระวนิช
 • 3-XJ01(2)
  (ภาคปกติ)
  800Th-13.00-16.00 : 10106
  88
  03770528Industrial Supply Chain Management
 • อาจารย์พงษ์ภัค บานชื่น
 • 3-XJ60(2)
  (ภาคพิเศษ)
  505Sun-9.00-12.00 : 10106
  2929
  03770529Strategic Management for Industry
 • อาจารย์กิติยา ทัศนะบรรจง
 • 3-XJ60(2)
  (ภาคพิเศษ)
  505Sat-13.00-16.00 : 10106
  2929
  03770529Strategic Management for Industry
 • อาจารย์กิติยา ทัศนะบรรจง
 • 3-XJ01(2)
  (ภาคปกติ)
  800Tu-9.00-12.00 : 10106
  88
  03770541Production Management for Industry
 • อาจารย์ฐิติมา ไชยะกุล
 • 3-XJ60(1)
  (ภาคพิเศษ)
  505Sun-9.00-12.00 : 10105
  2020
  03770541Production Management for Industry
 • อาจารย์ฐิติมา ไชยะกุล
 • 3-XJ01(1)
  (ภาคปกติ)
  800Tu-13.00-16.00 : 10105
  88
  03770595Independent Study
 • อาจารย์สุนทรี เหล่าพัดจัน
 • 3-XJ80(4)
  (ภาคพิเศษ)
  505-22
  03770595Independent Study
 • อาจารย์จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์
 • 3-XJ60(2)
  XJ80(3)
  XJ80(4)
  (ภาคพิเศษ)
  506-33
  03770595Independent Study
 • อาจารย์ภัสรา พงษ์สุขเวชกุล
 • 3-XJ80(4)
  (ภาคพิเศษ)
  507-11
  1 2 3 4


   


   
   
   
   
   
  ระบบสารสนเทศนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 20230 โทร 038 354 580 ต่อ 2631 โทรสาร 038 351 169
     
  รายวิชาที่เปิดรายวิชาที่เปิดสอน