นิสิตที่ยื่นคำร้องขอจบการศึกษา
ภาคเรียน ปีการศึกษา ป้อนรหัส ชื่อ หรือสาขา    

NoSort>รหัสSort>ชื่อ-สกุลสาขาขอจบภาคเรียนปีการศึกษาหมายเหตุ
15730158106นางสาวจีรนันท์ แปลกมากการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวปลาย60
25730160160นางสาวชญาดา เรืองณรงค์การจัดการปลาย60
35730160429นางสาวทิพย์มาศ ทองดีการจัดการปลาย60
45730100183นายณัชพล เตชะสุขะโตการเงินปลาย60
55730110171นางสาวชลิตา ศรีปานการบัญชีบริหารปลาย60
65730158033นางสาวกันต์รพี ก้านเงินการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวปลาย60
75730400241นางสาวธารทิพย์ แย้มบุปผาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือปลาย60
85630402498นายสุภาษิต นนท์ตาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือปลาย60
95730400071นางสาวคุนัญญา อักษรวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือปลาย60
1


   พบข้อมูล  9  คน