นิสิตที่ยื่นคำร้องขอจบการศึกษา
ภาคเรียน ปีการศึกษา ป้อนรหัส ชื่อ หรือสาขา    

NoSort>รหัสSort>ชื่อ-สกุลสาขาขอจบภาคเรียนปีการศึกษาหมายเหตุ
15530201024นายอินทร์ อินทรักษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ต้น60
25530302521นายปิยวัฒน์ โพธิ์ทองวิศวกรรมเครื่องกลต้น60
35630108573นายปิยพนธ์  เย็นอ่วม การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวต้น60
45630156471นางสาวตันติมา ยอแสงรัตน์ธุรกิจระหว่างประเทศต้น60
55630154397นายติณณภพ มุขแก้วการตลาดต้น60
65430404357นายพีรพงษ์ เลิศธัญญาวิทยาศาสตร์การเดินเรือต้น60
75230404060นายกิติภูมิ ดวงธัมมาวิทยาศาสตร์การเดินเรือต้น60
85630306260นายทินกร ทองนาคะวิศวกรรมอุตสาหการและระบบต้น60
95630162349นางสาวชุติมา คุณะแสนการจัดการโลจิสติกส์ต้น60
105630163388นายไอศูรย์ ศรีตะกูลทรัพย์การจัดการโลจิสติกส์ต้น60
115430202819นางสาวภัทราภรณ์ บำรุงธรรมเทคโนโลยีสารสนเทศต้น60
125630500384นายจารุชิต บรมสุขเศรษฐศาสตร์ต้น60
135430404365นายพีรยุทธ แก้วพิทยาวิทยาศาสตร์การเดินเรือต้น60
145430404047นายกิตติพงษ์ อาฤทธิ์วิทยาศาสตร์การเดินเรือต้น60
155430404128นายชัยยันต์ ตะบองเพ็ชร์วิทยาศาสตร์การเดินเรือต้น60
165430404161นายตรีรวัฒน์ แซ่แต่วิทยาศาสตร์การเดินเรือต้น60
175430404519นายเอกรัตน์ เสาร่อนวิทยาศาสตร์การเดินเรือต้น60
185630152815นางสาวเมธาวี ดีโสมการจัดการต้น60
195530501061นางสาวสมัชญา ฉ่ำดำเศรษฐศาสตร์ต้น60
205630160061นางสาวกิ่งมณีทิพย์ ช่างแต่งการบัญชีบริหารต้น60
215630252496นายพีรพัฒน์ อัศวุตมางกุรเทคโนโลยีสารสนเทศต้น60
225630304216นายฐปกร ปานแก้ววิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต้น60
235630400061นายก้องภพ ศรีสวัสดิ์วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือต้น60
245630400231นายณัฐกร ปูเวสาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือต้น60
255630400410นายเนวนากร อาชาศรัยวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือต้น60
265630400487นายพงศ์ธเนศ บรรณะชัยศิริสุขวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือต้น60
275630400495นายพงศธร วิเชียรศิลป์วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือต้น60
285630400762นายอรรถชัย นันทวิสิทธิ์วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือต้น60
295630400029นายกฤษณ์ นิตยาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือต้น60
305630400088นายกิตติพันธุ์ คันทาทิพย์วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือต้น60
315630404415นายนรดล วันภักดีวิทยาศาสตร์การเดินเรือต้น60
325630404610นายภัทร ธเนศชัยคุปต์วิทยาศาสตร์การเดินเรือต้น60
335630400177นายชานน ผ่องใสวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือต้น60
345630308378นางสาวสิรามล สังข์แก้ววิศวกรรมโยธาต้น60
355630308408นางสาวสุพัญชญา วงศ์ทองเหลือวิศวกรรมโยธาต้น60
365630252721นางสาวสุภัสสรา เทพโนราเทคโนโลยีสารสนเทศต้น60
375630158121นางสาวจิดาภา  โททอง การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวต้น60
385530252290นางสาวปัณรส สำเภาเจริญเทคโนโลยีสารสนเทศต้น60
395630152360นายธนินท์รัฐ รัตนอมรเลิศการจัดการต้น60
405630150987นางสาววิภาวี คงเพชรศักดิ์การเงินต้น60
415530156827นางสาวสุพัตรา อินทรวงค์ธุรกิจระหว่างประเทศต้น60
425730204019นางสาวกมลทิพย์ ประเสริฐภิญโญคณิตศาสตร์ประยุกต์ต้น60
435630406027นางสาวกัณธรัตน์ พาบุตรวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือต้น60
445630406116นายณัฐดนัย ผิวนิ่มวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือต้น60
455630406213นางสาวพรชนก เดชสุภาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือต้น60
465630406221นายภาณุวัฒน์ จันทร์แดงวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือต้น60
475630406311นายศรัณย์ อินทร์เอี่ยมวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือต้น60
485630360566นางสาวศิรดา อุทัยพิบูลย์วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิตต้น60
495630360655นายอดุลย์ อิทธิวาทีนันท์วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิตต้น60
505730204086นายจารุวิทย์ สรจิตต์คณิตศาสตร์ประยุกต์ต้น60
1 2 3 4


   พบข้อมูล  185  คน