นิสิตที่ยื่นคำร้องขอจบการศึกษา
ภาคเรียน ปีการศึกษา ป้อนรหัส ชื่อ หรือสาขา    

NoSort>รหัสSort>ชื่อ-สกุลสาขาขอจบภาคเรียนปีการศึกษาหมายเหตุ
15530501061นางสาวสมัชญา ฉ่ำดำเศรษฐศาสตร์ต้น60
25630152815นางสาวเมธาวี ดีโสมการจัดการต้น60
35630160061นางสาวกิ่งมณีทิพย์ ช่างแต่งการบัญชีบริหารต้น60
45630252496นายพีรพัฒน์ อัศวุตมางกุรเทคโนโลยีสารสนเทศต้น60
55630304216นายฐปกร ปานแก้ววิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต้น60
65630400061นายก้องภพ ศรีสวัสดิ์วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือต้น60
75630400231นายณัฐกร ปูเวสาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือต้น60
85630400410นายเนวนากร อาชาศรัยวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือต้น60
95630400487นายพงศ์ธเนศ บรรณะชัยศิริสุขวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือต้น60
105630400495นายพงศธร วิเชียรศิลป์วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือต้น60
115630400762นายอรรถชัย นันทวิสิทธิ์วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือต้น60
125630400088นายกิตติพันธุ์ คันทาทิพย์วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือต้น60
135630400029นายกฤษณ์ นิตยาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือต้น60
145630252721นางสาวสุภัสสรา เทพโนราเทคโนโลยีสารสนเทศต้น60
155630308378นางสาวสิรามล สังข์แก้ววิศวกรรมโยธาต้น60
165630308408นางสาวสุพัญชญา วงศ์ทองเหลือวิศวกรรมโยธาต้น60
175630158121นางสาวจิดาภา  โททอง การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวต้น60
185630152360นายธนินท์รัฐ รัตนอมรเลิศการจัดการต้น60
195630150987นางสาววิภาวี คงเพชรศักดิ์การเงินต้น60
205530252290นางสาวปัณรส สำเภาเจริญเทคโนโลยีสารสนเทศต้น60
215630404415นายนรดล วันภักดีวิทยาศาสตร์การเดินเรือต้น60
225630404610นายภัทร ธเนศชัยคุปต์วิทยาศาสตร์การเดินเรือต้น60
235630400177นายชานน ผ่องใสวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือต้น60
245730204019นางสาวกมลทิพย์ ประเสริฐภิญโญคณิตศาสตร์ประยุกต์ต้น60
255630406027นางสาวกัณธรัตน์ พาบุตรวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือต้น60
265630406116นายณัฐดนัย ผิวนิ่มวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือต้น60
275630406213นางสาวพรชนก เดชสุภาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือต้น60
285630406221นายภาณุวัฒน์ จันทร์แดงวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือต้น60
295630406311นายศรัณย์ อินทร์เอี่ยมวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือต้น60
305530156827นางสาวสุพัตรา อินทรวงค์ธุรกิจระหว่างประเทศต้น60
315630150260นางสาวชลินีย์  ดาษนิกร การเงินต้น60
325630106988นางสาวเฌอริลิณ อัศราวรพิทักษ์ธุรกิจระหว่างประเทศต้น60
335630360191นางสาวณัฐกาญจน์ อิ่มสำราญวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิตต้น60
345630360566นางสาวศิรดา อุทัยพิบูลย์วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิตต้น60
355630360655นายอดุลย์ อิทธิวาทีนันท์วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิตต้น60
365630304879นางสาวสุวรรณา ทุมเกษมวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต้น60
375630304909นางสาวอภิชญา ลาตีฟีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต้น60
385630210157นายณัฐวัฒน์ ดำรงค์การพานิชวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมต้น60
395730204086นายจารุวิทย์ สรจิตต์คณิตศาสตร์ประยุกต์ต้น60
405630208136นางสาวรังสิมา กำแพงนิลฟิสิกส์ต้น60
415630200275นายณัฐดนัย เรืองแสงวิทยาการคอมพิวเตอร์ต้น60
425630360400นางสาวพัณณิตา สันธินาควิศวกรรมเครื่องกลและการผลิตต้น60
435530252281นางสาวบราลี รักษาวงศ์เทคโนโลยีสารสนเทศต้น60
445430250546นางสาวกานต์สุดา เตือนจิตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ต้น60
455430360449นายวศิพล ผังรักษ์วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิตต้น60
465630156331นางสาวฐิติรัตน์  ยุติธรรม ธุรกิจระหว่างประเทศต้น60
475630157175นางสาวเสริมสิริ สร้อยรักธุรกิจระหว่างประเทศต้น60
485630200801นายศารทูล เกลาฉีดวิทยาการคอมพิวเตอร์ต้น60
495630200828นางสาวสมฤดี สุดสงวนวิทยาการคอมพิวเตอร์ต้น60
505630201026นางสาวอรอนงค์ จูรอดวิทยาการคอมพิวเตอร์ต้น60
1 2 3 4


   พบข้อมูล  159  คน