นิสิตที่ยื่นคำร้องขอจบการศึกษา
ภาคเรียน ปีการศึกษา ป้อนรหัส ชื่อ หรือสาขา    

NoSort>รหัสSort>ชื่อ-สกุลสาขาขอจบภาคเรียนปีการศึกษาหมายเหตุ
15730158106นางสาวจีรนันท์ แปลกมากการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวปลาย60
25730158033นางสาวกันต์รพี ก้านเงินการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวปลาย60
35730160160นางสาวชญาดา เรืองณรงค์การจัดการปลาย60
45730160429นางสาวทิพย์มาศ ทองดีการจัดการปลาย60
55730400241นางสาวธารทิพย์ แย้มบุปผาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือปลาย60
65730100183นายณัชพล เตชะสุขะโตการเงินปลาย60
75730110171นางสาวชลิตา ศรีปานการบัญชีบริหารปลาย60
85730100027นางสาวกมลวรรณ บุญประกอบการเงินปลาย60
95630402129นายชยพล ไตรรัตนประทานวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือปลาย60
105630402498นายสุภาษิต นนท์ตาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือปลาย60
115730400071นางสาวคุนัญญา อักษรวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือปลาย60
125630400134นายจิรายุทธ ตะราษีวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือปลาย60
135630400215นายณรงค์ฤทธิ์ ชำนาญกิจวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือปลาย60
145730400012นางสาวกรกนก สมจิตรวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือปลาย60
155730400021นางสาวกลันทกา หิรัญพิจิตรวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือปลาย60
165730400039นางสาวกัญญาวีร์ หวังวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือปลาย60
175730400055นายกูอัยซันร์ ราชมุกดาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือปลาย60
185630400568นางสาวมนสิชา รักเส็งวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือปลาย60
195730560681นางสาวพวงชมพู ศรีวิเชียรเศรษฐศาสตร์ปลาย60
205730560834นางสาววรรณพร ผ่องผิวเศรษฐศาสตร์ปลาย60
215730561105นางสาวสุกานดา ฉัตรนิรัติศัยเศรษฐศาสตร์ปลาย60
225730501854นางสาววิลาสินี ฉายแก้วมณีเศรษฐศาสตร์ปลาย60
235730560079นางสาวกุลธิดา อินทรฤทธิ์เศรษฐศาสตร์ปลาย60
245730560231นางสาวชมพู สงอาจินต์เศรษฐศาสตร์ปลาย60
255730500688นางสาวณัฐธินัน ศรีพรหมเศรษฐศาสตร์ปลาย60
265730500742นางสาวณิชาภา สุตพลเศรษฐศาสตร์ปลาย60
275730500955นางสาวธันย์ชนก ฉิมสอนเศรษฐศาสตร์ปลาย60
285730501081นางสาวนันธิยา ศรีพรหมเศรษฐศาสตร์ปลาย60
295630402501นายสุรยุทธ์ ดุมเพชรวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือปลาย60
305630402391นายมุนินทร์ ขันโทวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือปลาย60
315630402153นายณัฐกิตติ์ ศุภศิวะศิษฐ์วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือปลาย60
325630402013นายกฤตพจน์ สุทธิวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือปลาย60
335730407505นางสาวศุทธินี วิเศษกุลการขนส่งทางทะเลปลาย60
345730407513นางสาวสกุลรัตน์ แจ้งใจการขนส่งทางทะเลปลาย60
355730407581นางสาวอิศราพร จัตุพลการขนส่งทางทะเลปลาย60
365730406011นางสาวกมลวรรณ พิมลศักดิ์วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือปลาย60
375730406029นางสาวกานต์พิชชา คำสิงห์วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือปลาย60
385730406185นายศิวัช แสงสว่างวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือปลาย60
395630406094นายชัญกร บำรุงพลวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือปลาย60
405630406175นายบริพัตร เจริญผลวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือปลาย60
415630100904นางสาวสุภากร ฉายาลักษณ์การเงินปลาย60
425730100205นายณัฐนนท์ สุทธิธรรมการเงินปลาย60
435730100213นายณัฐวุฒิ เบญจกลการเงินปลาย60
445730100086นายคีรีพล แก้วเพชรการเงินปลาย60
455730100574นายวรพจน์ ประกอบนาการเงินปลาย60
465730100701นางสาวศิริพร รวงผึ้งการเงินปลาย60
475730100710นางสาวศิริพร เอี่ยมละออการเงินปลาย60
485730400471นางสาวรัตนพร สถิรนันท์วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือปลาย60
495730400551นายศุภสิน ช่างประเสริฐวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือปลาย60
505430404047นายกิตติพงษ์ อาฤทธิ์วิทยาศาสตร์การเดินเรือปลาย60
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...


   พบข้อมูล  2158  คน