สรุปจำนวนลงทะเบียนนิสิตประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561

ประจำภาคเรียน ปีการศึกษา  

นิสิตระดับปริญญาตรี
รหัส ชื่อสาขาปี1(ช)ปี1(ญ)รวม(1)ปี2(ช)ปี2(ญ)รวม(2)ปี3(ช)ปี3(ญ)รวม(3)ปี4(ช)ปี4(ญ)รวม(4)ปี5(ช)ปี5(ญ)รวม(5)ปี6(ช)ปี6(ญ)รวม(6)ปี7(ช)ปี7(ญ)รวม(7)ปี8(ช)ปี8(ญ)รวม(8)รักษาสถานภาพรวมทั้งสิ้น
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ(ภาคปกติ) 
M01วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ368442673331104121728123154151010004171
M02วิทยาศาสตร์การเดินเรือ540545805880080450459090000000001247
M03วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ13013260263103127027200207070000006130
M04การขนส่งทางทะเล2662881860782157781540553140000000001304
M05วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ00000059146289110000000000032
 รวม12970199128671951687624411449163535581111210100012884
คณะวิทยาการจัดการ(ภาคปกติ) 
R01การเงิน00000000000010111200000025
R02การจัดการ41791201768851955742761880220000000000369
R03การตลาด31971282168892168892058782130000000001388
R04ธุรกิจระหว่างประเทศ269311918891079748319911101231010000111425
R05การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว189811611869777279874822240110000001380
R06การโรงแรม00000000000000000000000000
R13การบัญชีบริหาร238410715849916749018911090110000000001407
R14การจัดการโลจิสติกส์2887115259111623557829801090000000001010419
R16การเงินและการลงทุน35941291867852662882069891120000000001394
 รวม202632834125553678121460581141524665791622400011272787
คณะวิทยาการจัดการ(ภาคพิเศษ) 
R07ธุรกิจระหว่างประเทศ1451651376891760771461756393030000001319
R08การจัดการ1831492557821350632654804371010000221285
R09การเงิน00000000000010112300001116
R10การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว53540118495115465146175611173140110111299
R11การตลาด162137206686193958173956210120001010001251
R12การบัญชีบริหาร2271932376991451651646623140110000000324
R15การจัดการโลจิสติกส์4369112327610836417728588656112021010000397
R17การเงินและการลงทุน1315281864821343562361840000000000001251
 รวม1312934241424996411233384611383805182734611041421304462132
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา(ภาคปกติ) 
S01คณิตศาสตร์ประยุกต์1010209213051823933426171010000001124
S03เคมี7414865157123648942511120220000001209
S05วิทยาการคอมพิวเตอร์50501004033732435593031615492020001011306
S08วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม000000000648543710101000011672
S09เทคโนโลยีสารสนเทศ4127684334771521361638546170110001013247
S11ฟิสิกส์246314175141982230011101000000074
S18วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม228911194049340430000000000000000203
 รวม1322213531101933036416422878214292211536538000213121235
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา(ภาคพิเศษ) 
S06วิทยาการคอมพิวเตอร์97162015352012322663292110111120001130
S10เทคโนโลยีสารสนเทศ147211722397142123214473102241120002143
 รวม231437373774272653492776165212352240003273
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา(ภาคปกติ) 
T02วิศวกรรมคอมพิวเตอร์00000000000000000022400015
T03วิศวกรรมเครื่องกล00000000000000000030320205
T04วิศวกรรมไฟฟ้า00000000010100020211210106
T05วิศวกรรมโยธา342660332154431356391352181197070000000248
T07วิศวกรรมอุตสาหการ00000000000002200000000002
T12วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์7132103682997441559511364148222130000004352
T13วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ68158354156960137368977170174040000001324
T14วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์8831119553186602484592786246303250000002412
T17วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ2950792936652843713343762350110000003300
 รวม29015444423913237123510834325110535675209518422639303111654
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา(ภาคพิเศษ) 
T08วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต00000000000000031400000015
T18วิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต1822039847219303484266121011010001154
 รวม1822039847219303484266124151010002159
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา(ภาคปกติ) 
G01เศรษฐศาสตร์120231351379713457128185611522131450110000000889
 รวม120231351379713457128185611522131450110000000889
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา(ภาคพิเศษ) 
G02เศรษฐศาสตร์21355621466738621003254861560000000000315
 รวม21355621466738621003254861560000000000315
 รวมทั้งสิ้น1066165227188781632251085413712225898151324112071033105219711261866125310328


นิสิตระดับปริญญาโท
รหัส ชื่อสาขาปี1(ช)ปี1(ญ)รวม(1)ปี2(ช)ปี2(ญ)รวม(2)ปี3(ช)ปี3(ญ)รวม(3)ปี4(ช)ปี4(ญ)รวม(4)ปี5(ช)ปี5(ญ)รวม(5)ปี6(ช)ปี6(ญ)รวม(6)ปี7(ช)ปี7(ญ)รวม(7)ปี8(ช)ปี8(ญ)รวม(8)รักษาสถานภาพรวมทั้งสิ้น
คณะวิทยาการจัดการ(ภาคปกติ) 
XJ01การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม3710459000000000000000000726
 รวม3710459000000000000000000726
คณะวิทยาการจัดการ(ภาคพิเศษ) 
XJ60การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม1618341081861016000000000000000169
XJ80การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม000000000336213000000000211
 รวม1618341081861016336213000000000380
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา(ภาคปกติ) 
XD26วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ10102200000000000000000003
 รวม10102200000000000000000003
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา(ภาคปกติ) 
XE06วิศวกรรมไฟฟ้า00000000000000000000000000
XE28วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์404101000000000000000000914
XE29วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ102126060000000000000000001028
 รวม142167070000000000000000001942
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา(ภาคพิเศษ) 
XE55การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี88166280000000000000000001943
XE56วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม121729410140000000000000000001356
XE70การจัดการวิศวกรรม00000000000000000000000000
 รวม2025451012220000000000000000003299
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา(ภาคพิเศษ) 
XG65เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ6303682432000000000000000000573
XG80เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ00000000000000000000000088
 รวม63036824320000000000000000001381
 รวมทั้งสิ้น60821423951906101633621300000000074331