สรุปจำนวนลงทะเบียนนิสิตประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

ประจำภาคเรียน ปีการศึกษา  

นิสิตระดับปริญญาตรี
รหัส ชื่อสาขาปี1(ช)ปี1(ญ)รวม(1)ปี2(ช)ปี2(ญ)รวม(2)ปี3(ช)ปี3(ญ)รวม(3)ปี4(ช)ปี4(ญ)รวม(4)ปี5(ช)ปี5(ญ)รวม(5)ปี6(ช)ปี6(ญ)รวม(6)ปี7(ช)ปี7(ญ)รวม(7)ปี8(ช)ปี8(ญ)รวม(8)รักษาสถานภาพรวมทั้งสิ้น
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ(ภาคปกติ) 
M01วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ(วิศวกรรมต่อเรื่อ)32124436134921930411556183213030001012206
M02วิทยาศาสตร์การเดินเรือ7107184084460467907950500000030317305
M03วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ(ปฏิบัติงานบนเรือ)32032330332702763063360360000000003194
M04การขนส่งทางทะเล1968872257791541562227490000000000000271
M05วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ(วิศวกรรมนอกฝั่ง)0005914741118523527000000000055
 รวม1548023418079259116541702234727064569303000404221031
คณะวิทยาการจัดการ(ภาคปกติ) 
R01การเงิน000000000175572156202101000081
R02การจัดการ1771882055752761881354670110110000000320
R03การตลาด2574992268901958772248700110000000001338
R04ธุรกิจระหว่างประเทศ229111311799019911101361743140110221011396
R05การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว12921047738087482967764370110000000350
R06การโรงแรม00000000000000000000000000
R13การบัญชีบริหาร14891031781981892110367700000000000000381
R14การจัดการโลจิสติกส์269111724557929811103055850110001010000393
R16การเงินและการลงทุน2079993063932068881120000000000002284
 รวม1365877231314746051405256651084085168122023522410142543
คณะวิทยาการจัดการ(ภาคพิเศษ) 
R07ธุรกิจระหว่างประเทศ1584992165861564791658745381340110000351
R08การจัดการ32669819496827578419638275122021342021353
R09การเงิน0000000001748653912112011000282
R10การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว159711213566915617613617465111230110000346
R11การตลาด2769962339621739562061812463031010000305
R12การบัญชีบริหาร23871101663791746631867850220000000000339
R15การจัดการโลจิสติกส์35791143846842860883254865160000000000378
R17การเงินและการลงทุน22781001744612462860000000000000000247
 รวม169560729147362509143389532135412547282957861426820232401
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา(ภาคปกติ) 
S01คณิตศาสตร์ประยุกต์15223761925935441229411010000000001149
S03เคมี763701242549435254449113140000000001240
S05วิทยาการคอมพิวเตอร์46358129356428315932296176131011120002283
S08วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม000000848561451651120000220004129
S09เทคโนโลยีสารสนเทศ4837851521361638542131522460006280002243
S11ฟิสิกส์42024514198223031821134000000000098
S18วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม115061341440000000000000000000105
 รวม1312273587017224278217295872022891327401017512000101247
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา(ภาคพิเศษ) 
S06วิทยาการคอมพิวเตอร์301646221234247312072794134151120003161
S10เทคโนโลยีสารสนเทศ2326498162425214616122874113360110005170
 รวม5342953028584928773619551682474111230008331
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา(ภาคปกติ) 
T02วิศวกรรมคอมพิวเตอร์000000000000000314000000913
T03วิศวกรรมเครื่องกล000000000000000808213000112
T04วิศวกรรมไฟฟ้า00000000000000011200000002
T05วิศวกรรมโยธา38226043135639135238745104140000000000227
T07วิศวกรรมอุตสาหการ00000000000000011202210116
T12วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์823211456207656136948267485130000000001347
T13วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ6116776113747097962668130130000000003314
T14วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์624110368259362299166238965110000000002389
T17วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ4042822845733243753447811120000000002315
 รวม28315343625611637225910736624810935738155313316235101191625
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา(ภาคพิเศษ) 
T08วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต0000000000009615213101000221
T18วิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต52126426935359441412260000000000000169
 รวม521264269353594414122696152131010002190
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา(ภาคปกติ) 
G01เศรษฐศาสตร์401071475913018963153216471461932571120000002756
 รวม401071475913018963153216471461932571120000002756
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา(ภาคพิเศษ) 
G02เศรษฐศาสตร์26497540651053755922757840000000000002358
 รวม26497540651053755922757840000000000002358
 รวมทั้งสิ้น1044181728619391435237492015372457925141223371781072853718551518338087210482


นิสิตระดับปริญญาโท
รหัส ชื่อสาขาปี1(ช)ปี1(ญ)รวม(1)ปี2(ช)ปี2(ญ)รวม(2)ปี3(ช)ปี3(ญ)รวม(3)ปี4(ช)ปี4(ญ)รวม(4)ปี5(ช)ปี5(ญ)รวม(5)ปี6(ช)ปี6(ญ)รวม(6)ปี7(ช)ปี7(ญ)รวม(7)ปี8(ช)ปี8(ญ)รวม(8)รักษาสถานภาพรวมทั้งสิ้น
คณะวิทยาการจัดการ(ภาคปกติ) 
XJ01การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม358448000000000000000000117
 รวม358448000000000000000000117
คณะวิทยาการจัดการ(ภาคพิเศษ) 
XJ60การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม101020121729000000000000000000049
XJ80การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม0000005611314101213000000625
 รวม1010201217295611314101213000000674
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา(ภาคปกติ) 
XD26วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ02200000000000000000000002
 รวม02200000000000000000000002
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา(ภาคปกติ) 
XE06วิศวกรรมไฟฟ้า00000000000000000000000088
XE28วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์303101303101101000000000817
XE29วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ606415000101000000000000618
 รวม9095163032021010000000002243
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา(ภาคพิเศษ) 
XE55การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี628113140110000000000000001235
XE56วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม71421413172020000000000000001858
XE70การจัดการวิศวกรรม00000000000000000000000088
 รวม13162915163121300000000000000038101
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา(ภาคพิเศษ) 
XG65เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ92635142337000000000000000000072
XG80เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ0000000110000000000000001718
XG81ธุรกิจการเกษตร00000000000000000000000000
 รวม926351423370110000000000000001790
 รวมทั้งสิ้น445910350611111081851620221300000084327