สรุปจำนวนลงทะเบียนนิสิตประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

ประจำภาคเรียน ปีการศึกษา  

นิสิตระดับปริญญาตรี
รหัส ชื่อสาขาปี1(ช)ปี1(ญ)รวม(1)ปี2(ช)ปี2(ญ)รวม(2)ปี3(ช)ปี3(ญ)รวม(3)ปี4(ช)ปี4(ญ)รวม(4)ปี5(ช)ปี5(ญ)รวม(5)ปี6(ช)ปี6(ญ)รวม(6)ปี7(ช)ปี7(ญ)รวม(7)ปี8(ช)ปี8(ญ)รวม(8)รักษาสถานภาพรวมทั้งสิ้น
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ(ภาคปกติ) 
M01วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ(วิศวกรรมต่อเรื่อ)3011413212442182941155693124040000003189
M02วิทยาศาสตร์การเดินเรือ630638208245045780786060000000009283
M03วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ(ปฏิบัติงานบนเรือ)30030320322702762062280280000000001180
M04การขนส่งทางทะเล1863812157781540552127480000000000001263
M05วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ(วิศวกรรมนอกฝั่ง)0005914741118523101000000000150
 รวม141742151727825011552167220472674434740400000015965
คณะวิทยาการจัดการ(ภาคปกติ) 
R01การเงิน000000000175572134101101000280
R02การจัดการ1669852055752761881354670000110000000316
R03การตลาด2370932168891858762348710000000000000329
R04ธุรกิจระหว่างประเทศ219011110778719911101361741010000111011386
R05การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว12891017738087482967761120000000003344
R06การโรงแรม00000000000000000000000000
R13การบัญชีบริหาร14871011677931892110367700000000000001375
R14การจัดการโลจิสติกส์259011523557829811103055850110001010001391
R16การเงินและการลงทุน2284106337711022781001120000000000000318
 รวม13357971213048261214153567610940851735811221310182539
คณะวิทยาการจัดการ(ภาคพิเศษ) 
R07ธุรกิจระหว่างประเทศ1381941863811563781558734260220220004340
R08การจัดการ3263951749662756831963826281010331011340
R09การเงิน000000000174865358000011000175
R10การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว11941051155661461751361743471560110002336
R11การตลาด2567922140611739562061811012020000001294
R12การบัญชีบริหาร23851081557721746631867850110000000000329
R15การจัดการโลจิสติกส์32761083642782858863054844150000000000361
R17การเงินและการลงทุน238510824578135791140000000000000000303
 รวม159551710142363505153402555132412544211536471107710192378
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา(ภาคปกติ) 
S01คณิตศาสตร์ประยุกต์1521365192493443927361010000000002142
S03เคมี7576412385094352544490770000000000222
S05วิทยาการคอมพิวเตอร์4433772835632631573229613690001010002270
S08วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม000000848561551660110001120000125
S09เทคโนโลยีสารสนเทศ4436801521361638542131521230005271010233
S11ฟิสิกส์31720514198223031821112000000000092
S18วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม104858341440000000000000000000102
 รวม12321233568168236762162928520028561723000731010141186
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา(ภาคพิเศษ) 
S06วิทยาการคอมพิวเตอร์25164121123323528207275496170000003148
S10เทคโนโลยีสารสนเทศ202444815232421451612286391450000001155
 รวม4540852927564726733619551171875120000004303
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา(ภาคปกติ) 
T02วิศวกรรมคอมพิวเตอร์0000000000000004610112000012
T03วิศวกรรมเครื่องกล000000000000000606224000212
T04วิศวกรรมไฟฟ้า00000000000000021310100015
T05วิศวกรรมโยธา3621574313563913523874591100000000001221
T07วิศวกรรมอุตสาหการ00000000000000010100000034
T12วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์80321124719665513684826745490000000002331
T13วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ58167460147468977626688080000000003304
T14วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์6138996525906029896523885380000000000374
T17วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ4245873352854252943748854931800000000001432
 รวม277152429248123371264116380250110360763911513720437000131695
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา(ภาคพิเศษ) 
T08วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต000000000000549213000000214
T18วิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต5612684813616511764320630000000000000268
 รวม5612684813616511764320635492130000002282
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา(ภาคปกติ) 
G01เศรษฐศาสตร์381001385913018961152213471461932350000000002740
 รวม381001385913018961152213471461932350000000002740
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา(ภาคพิเศษ) 
G02เศรษฐศาสตร์25487339631023455892757840000000000000348
 รวม25487339631023455892757840000000000000348
 รวมทั้งสิ้น99717682765935144723829561565252194914192368168932613121521314273035710436


นิสิตระดับปริญญาโท
รหัส ชื่อสาขาปี1(ช)ปี1(ญ)รวม(1)ปี2(ช)ปี2(ญ)รวม(2)ปี3(ช)ปี3(ญ)รวม(3)ปี4(ช)ปี4(ญ)รวม(4)ปี5(ช)ปี5(ญ)รวม(5)ปี6(ช)ปี6(ญ)รวม(6)ปี7(ช)ปี7(ญ)รวม(7)ปี8(ช)ปี8(ญ)รวม(8)รักษาสถานภาพรวมทั้งสิ้น
คณะวิทยาการจัดการ(ภาคปกติ) 
XJ01การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม459538000000000000000000118
 รวม459538000000000000000000118
คณะวิทยาการจัดการ(ภาคพิเศษ) 
XJ60การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม10919121729000000000000000000048
XJ80การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม000000347213000202000000820
 รวม10919121729347213000202000000868
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา(ภาคปกติ) 
XD26วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ02200000000000000000000002
 รวม02200000000000000000000002
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา(ภาคปกติ) 
XE28วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์202101000000101000000000812
XE29วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ606415000000000000000000718
 รวม8085160000001010000000001530
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา(ภาคพิเศษ) 
XE55การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี628113140110000000000000001033
XE56วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม51217413171010000000000000001651
XE70การจัดการวิศวกรรม00000000000000000000000088
 รวม1114251516311120000000000000003492
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา(ภาคพิเศษ) 
XG65เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ82533142337000000000000000000070
XG80เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ0000000001010000000000001415
 รวม825331423370001010000000000001485
 รวมทั้งสิ้น415596516011145931410120200000072295