ผู้สำเร็จการศึกษา

ปีการศึกษา :
ระดับ :
คณะ :
รหัสหรือชื่อนิสิต :
หน้า << >>

คำแนะนำ
1. ถ้าต้องการค้นหานิสิตที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วย 45 ให้ป้อน 45*
2. ถ้าต้องการค้นหานิสิตตามคณะให้เลือกคณะ โดยไม่ระบุคณะปีที่จบ
3. ถ้าต้องการค้นหานิสิตที่มีชื่อขึ้นต้นด้วย สุ ให้ป้อน สุ*
4. กดปุ่ม เพื่อเริ่มทำการค้นหาตามเงื่อนไข
5. ระบบจะแสดงข้อมูลหน้าละ 50 เรคอร์ด